داشته

زمین باغوکنارپلیس راه

زمین مسکونی
> انتقال مالکیت قطعی
> ملکی
رتبه آگهی دهنده

۳۰۰مترزمین باغوکنارپلیس راه باسند وپروانه ساخت

  • مکان مبادلههرمزگان - بندرعباس
  • مایل به دریافت پیشنهاد های دیگر هستم
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

    معاوضه با
  • خودرو سواری در دسته بندی وسایل نقلیه
  • مکان مبادلههرمزگان - بندرعباس
  • مایل به دریافت پیشنهاد های دیگر هستم
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش